Filmuj z

MIŁOŚCIĄ

Widok naszego ROD

 

W dniu 7,10,2016 r. odbędzie się odbiór zakończonej modernizacji sieci elektroenergetycznej ogrodu

Komisja w składzie:

Przewodniczący               Morusiewicz Tadeusz

członek                             Derlukiewicz Andrzej

Wykonawca                     Żyliński Marek

Kierownik budowy          Zambrowski Krystian

Trochę Historii Ogrodu

Historia Powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
             

       Ogród nasz powstał z inicjatywy Rady Zakładowej i Związków Zawodowych następujących zakładów pracy:WPS "KOLBET" ,PBR , ZPW, BFM, ZPO „WARMIA”, SP”LIŻANKA”, PPRN, KPMO, POM "KUKOW", GS "SCH", PSS "SPOŁEM",  którzy wystąpili z wnioskiem do Naczelnika Miasta Suwałki z prośbą o przydzielenie terenu do zagospodarowania jako ogródki działkowe dla pracowników. Uchwala  z dnia 17 Lutego 1975 roku Urząd Miasta przekazuje grunty o pow. 16,3 ha w użytkowanie ogrodu działkowego. Ogród został zlokalizowany w południowo-zachodniej części Suwałk u zbiegu  ulic Zastawie i Lotniczej. Widok terenu przydzielonego na ogród przedstawiają powyższe zdjęcia. 

     14 lutego 1975 roku odbyła się narada  Naczelnika Miasta Suwałk z przedstawicielami zakładów pracy w sprawie podziału przydzielonego terenu. Uzgodniono również wykonanie szeregu prac. PBROL zobowiązał się wykonać ogrodzenie ogrodu oraz   wykopanie studni na wodę. "KOLBET" 60 dni pracy społecznej na terenie ogrodu, ZPO "WARMIA" zagospodarowanie 30 działek i wpłatę 64 000 zł a Rada Zakładowa ZPW zadeklarowała w platę 2000 000zl. Wybrano również Tymczasowy Zarząd w składzie

1.Stachurski Józef

2. Staśkiewicz Stanisław

3. Sadłowska Irena

4. Roziewski Romuald

                Zebrani upoważnili wybrany Zarząd do opracowania Planu Zagospodarowania działek oraz wytyczenie dróg i rozmieszczenie działek.Koncepcyjny plan poniżej.

 Pierwsze posiedzenie Zarządu odbyło się 19 lutego 1975 roku. na którym dokonano podziału działek oraz przekazanie do dyspozycji Radom Zakładowym  n/w zakładom

PBRoL – 70, WPS "KOLBET" – 70, POM – 30, PBR - zajezdnia 10, Z. P." WIOROWYCH" – 20, ZPO "WARMIA" – 30, S.P "LIZANKA" – 10, MPGKiM – 32, WZGS- 10, BROWAR – 10, ZAKLD TELEKOM – 5,POCZTA – 5, PSS "SPOLEM" – 10, MHD – 5, NBP – 10, SZPITAL – 5, KURATORIUM OSWIATY – 10, KP MO – 30, CENTRALA NASIENNA i ZZ – 20, SPIN – 10, REK - 5

       W  dniu  27 lutego 1975 roku Rada Zakładowa "KOLBET" podjęła Uchwale o nazwie powstałego ogrodu, który przyjął nazwę Międzyzakładowy Ogród Działkowy im. Marii Konopnickiej. W marcu przystąpiono do wytyczenia alejek oraz 412 działek o pow. 300m2. Pierwsze Walne zebranie Informacyjno - Wyborcze odbyło się w marcu 1976 roku. Ustalono opłatę za działkę wysokości 100 zł oraz wpisowe na członka ogrodu  w wysokości 200 zł. W marcu 1976 roku wykopano 3 studnie oraz wykonano prace przy profilowaniu dróg wewnętrznych ogrodu oraz ustawiono metalowe słupki pod przyszłe ogrodzenie. W 1978 roku teren ogrodu został ogrodzony siatką stalową. W dniu 11 kwietnia 1980 roku podjęto uchwale o wybudowaniu świetlicy ogrodu, a w latach 1981 - 82  sukcesywnie oddawano  ja do użytku. W 1982 roku Międzyzakładowy Pracowniczy Ogród Działkowy zmienia nazwę na Pracowniczy Ogród Działkowy im. Marii Konopnickiej i wchodzi w skład  PZD a użytkownicy działek staja się jego członkami. Przekazanie całości terenu następuje decyzja Prezydenta Suwałk pana Gajewskiego  z dnia 19.stycznia 1982 roku. Przystępując do Polskiego Związku Działkowców Ogród nasz na przestrzeni minionych lat dokonał zmian dostosowując do potrzeb wynikających z aktów prawnych i przepisów obowiązujących w RP. Osiągał wysokie wyniki we współzawodnictwie miedzy ogrodami a swoje osiągnięcia zawdzięcza tym, którzy mądrze z dużym zaangażowaniem zarządzali i poświęcali swój niejednokrotnie swój własny czas . W  czasie tych 40 lat  istnienia  ogrodu duży wkład w rozwój naszego ogrodu wnieśli: działacze poszczególnych  zarządów  jak i sami działkowcy.

 Prace działkowców wspomagał w dużym stopniu ich macierzysty zakład pracy finansowo przekazując dotacje i niektóre materiały budowlane, a także zezwalając na korzystanie z zakładowego sprzętu. Obecnie nasz ogród nosi nazwę Rodzinny Ogród Działkowy im. Marii Konopnickiej .

Powyższy rys historyczny i zdjęcia otrzymałem od Prezesa A.Derlukiewicza przepraszam  za maleńkie zmiany.

Prezes Zarządu Informuje Na wniosek ZO Podlaskiego w dniu 27,03,2017r. o godz.14,00 odbędzie się sprawdzenie prawidłowości wykonanych prac remontowych sieci energetycznej prowadzonych w latach 2009r i 2016r na aleii Różana . Sprawdzenie dokona komisja pod przewodnictwem eksperta powołanego przez ZO Podlaskiego w Białymstoku..

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej przy ul. Zastawie informuje, że z dniem 15 października 2019 r. nastąpi wyłączenie wody na okres zimowy. W celu zachowania sprawności sieci wodociągowej, proszę wszystkich użytkowników działek aby od dnia 17 października 2019 r., odkręcić wewnętrzne zawory spustowe, które są zainstalowane na działkach. Termin wyłączenia wodociągu wynika z pozwolenia wodno prawnego. ZARZĄD ROD Suwałki 25 września 2019 r.