Filmuj z

MIŁOŚCIĄ

Strona powstała dla działkowców ROD im. Marii Konopnickiej . Pragnieniem naszym jest aby ta strona była trwałym łącznikiem Zarządu z działkowcami i odwrotnie. Na tej stronie dowiecie się państwo o najważniejszych sprawach dotyczących działalności Zarządu.Tutaj będziecie się mogli  dzielić swymi uwagami dotyczącymi naszego ogrodu, pochwalić się swoimi zbiorami przesyłając zdjęcie do prowadzącego stronę.

Zapraszamy do dzielenia się swymi uwagami.

Telefon  Prezesa  tel.530-429-418

Adres strony:www:pzdrodimmariikonopnickiej.com.pl

Sekretarz ROD tel. 

Adres do korespondencji z Zarządem ROD im. M.Konopnickiej 

16-400 Suwałki ul Kosciuszki 25 skrytka pocztowa 35

Adres i telefon prowadzącego stronę : Stanisław Paszkowski

728-575478 email mspasz@gmail.com

 

Zarząd

ROD im.Marii Konopnickiej

ROD .M.Konopimnicckiej

Instruktorzy ogrodowi

 

Konstantynowicz Ewa

Koloszewska Bożena 

Górka Stanisław

Ambrosiewicz Paweł

Apelujemy do działkowców i jednocześnie, przypominamy, że palenie obumarłych części roślin, gałęzi, a także wszelkich form staroci, elementów rozbiórki z altan jest na terenie ROD całkowicie zabronione. Obecnie w nowej wersji Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych O zakazie spalania i jego konsekwencjach informują nas także Kodeksy: wykroczeń i cywilny, np. art. 82 § 1 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń Także Art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – który mówi szeroko o zakłócaniu porządku w miejscu publicznym, co zagrożone jest karą aresztu Również art. 191. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Bieżące wiadomości zamieszczane są w poszczególnych zakładkch znajdziesz na pasku nad stroną główną.

Otrzymaliśmy Pożyczkę z Krajowej Rady PZD

 

Mimo szkalujących donosów pisanych przez kilku działkowców niechętnych poczynaniom Zarządu naszego ogrodu , Krajowa Rada zaufała Zarządowi, udzielając pożyczki na dokończenie elektryfikacji naszego ROD .

 

 

 

Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców - 01.01.2017

Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z użytkownikami działek, a także - jeśli jest to możliwe - rozwiązywanie trudnych lub spornych spraw w oparciu o przepisy prawa z poszanowaniem zasad społecznych

Prezes  Zarządu informuje

28 kwietnia od  godz. 10,00 do 14,00 w świetlicy ROD  zostaną udostępnione  materiały na Walne Zebranie Działkowców, z którymi zainteresowani mogą się zapoznać.

Zarząd ROD im. Marii Konopnickiej na prośbę działkowców w celu usunięcia awarpodjął ii decyzje o wyłączenie pracy hydroforni od 9.00 11.04 do 13.00 13.04. 2017 r. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest potrzeba usunięcia awarii sieci wodociągowej na terenie działek ogrodowych.

Prezes ROD informuje !

W związku z moim pobytem w Szpitalu zastępować mnie będzie V-ce Prezes Andrzej Soroka 

 

 

Informacja na prośbę Pana Andrzeja Derlukiewicza

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Zarządu z dnia 20 maja 2017 roku Prezes Andrzej Derlukiewicz zrezygnował z pełnionych funkcji Prezesa i Członka Zarządu. Powodem rezygnacji było brak absolutorium do przedstawionego sprawozdania na Walnym Zebraniu  przy frekwencji 13% obecnych działkowców, ale także zadecydowały jego sprawy zdrowotne i rodzinne. Odchodzący Prezes przekazał telefon służbowy panu Andrzejowi Soroka do kontaktu z działkowcami. Odchodzący Prezes podziękował członkom Zarządu za krótka i owocną współprace. Poinformował również, że podjęte decyzje w ramach Zarządu z jego udziałem pozostaje w mocy do 4 maja 2017 roku. Zarząd wybrał na stanowisko Prezesa pana Sorokę Andrzeja. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem ogrodu należy kierować do pana Soroka Andrzeja.

                

  Prezes                          Andrzej Soroka    

 I szy V-ce Prezes          Bernard  Andruszkiewicz             

 II V-ce Prezes               Tadeusz Morusiewicz         

Sekretarz                       Bogusław Kozicki       

Skarbnik                        Marcin Zakrzewski

                     

 

 

 

 W nawiązaniu do wcześniejszej  informacji Pana Derlukiewicza Zarząd przedstawia uchwałę Nr 22 /2017 Zarządu ROD im. M. Konopnickiej


Informacje zamieszczono na prośbę Prezesa  Andrzeja Soroki

Bieżące ogłoszenia

 

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że na okres jesienny od dnia 15 września 2017 r. do 02 grudnia 2017 r. zostanie otwarta całodobowo bram wjazdowe od ul. Zastawie.

Natomiast brama wjazdowa od ul. Lotniczej zostanie otwarta od 15 września 2017 r. do 30 września 2017 r. ze względu na możliwość rozpoczęcia prac na alejkach.

Jednocześnie informujemy i przepraszamy użytkowników działek, że czasowo mogą być trudności z przejazdem na alejkach, na których będą prowadzone remontu studzienek spustowych na sieci wodociągowej Ogrodu.

                                                                                                      ZARZĄD

OGŁOSZENIE Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że w dniach 09 i 10 listopada 2017 roku w godz. 12 00 do 17 00 odbędzie się spis liczników z poboru energii elektrycznych znajdujących się w altanach. W przypadku niemożliwości udostępnienia liczników w tym terminie, prosimy o poinformowanie Gospodarza Ogrodu (tel. 797375422), i wskazania innego terminu na odczyt licznika.               Z A R Z Ą D

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że w dniu 24 czerwca 2017 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze przyjęło Uchwałę w sprawie nie wyłączania energii elektrycznej przez cały rok. Jednak użytkownicy działek, którzy chcą aby dostawa energii elektrycznej do ich działek została wyłączona na okres zimowy (tj. od dnia 12 listopada 2017 r.), proszeni są o złożenie podania do Zarządu. Podanie należy przekazać do Gospodarza Ogrodu – działka nr 398,. tel. 797375422

                                                                                             Zarząd

Komisja Rewizyjna

  Przewodnicząca                Paulina Cybula 

  V-ce Przewodniczący        Adam Grabowski

  Sekretarz                           Teresa Wysocka-Kluczny

                            Zawiadomienie 

 

 

Walne Zebranie  Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach podjęło następujące uchwały finansowe i przyjęło działania porządkowe:

 

1. Opłata za użytkowanie działki 62 groszy za 1 m2,

2. Opłata za korzystanie z wody – 14 zł,

3. Opłata za rozdrabnianie ściętych drzew i krzewów – 7,31 zł

4. Opłata za członkostwo w PZD – 6 zł,

5. Opłata stała energetyczna – 3,14 zł (osoby, które mają przyłącze do sieci energetycznej Ogrodowej),

6. Opłata za zużytą energię w 2017 r. Wyliczoną powyższą należność należy wpłacić na konto Ogrodu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Zarządu – tel. 513 023 317.

 

Działania porządkowe ustalone na Walnym Zebraniu:

 

1.  Od 14 maja 2018 r. wprowadza się zakaz składowania ściętych drzew i   na placu      przed świetlicą. Należy je składać na terenie własnej działki do 30 września 2018 r.

2. Wprowadzamy całkowity zakaz wrzucania do kontenerów na śmieci wszelkich            resztek roślinnych, ziemi i kamieni.

3. Wprowadzamy obowiązek posiadania kompostowników na każdej działce                    ogrodowej. Jego brak stwierdzony przez Komisję d/s estetyki może skutkować –        nawet – wypowiedzeniem prawa użytkowania działki. 

4. Do 31 maja 2018 r. i powtórnie do 23 sierpnia 2018 r. zostanie przeprowadzony          powszechny przegląd działek pod kontem ich estetyki (ze szczególnym                        zwróceniem uwagi na ogrodzenie od strony altan, oznaczenie działki numerem            porządkowym).  Stwierdzony brak numeru porządkowego w trakcie przeglądu            spowoduje ich wykonanie poprzez zlecenie, a kosztem zostanie obciążony                 działkowicz.

5. Osoby mające grupę inwalidzką – aktualną – proszone są o złożenie                           zaświadczenia do Gospodarza Ogrodu (działka nr 398), który w następstwie tego       wyda klucz do wjazdu na teren Ogrodu.

6.Wprowadza się całkowity zakaż mycia samochodów i innych pojazdów na terenie       Ogrodu. O stwierdzonych przypadkach proszę informować gospodarza Ogrodu.

 

                                                                                                    ZARZĄD ROD

O G Ł O S Z E N I E

 

W celu poprawy komunikacji pomiędzy użytkownikami działek a Zarządem, poniżej podajemy aktualne numery telefonów:

1. Prezes Zarządu - 530 429 418 

2. Wiceprezes Zarządu - 504 536 922 .

3. Skarbnik - 513 023 317 

4. Gospodarz Ogrodu - 797 375 44 

Upoważniony elektryk ogrodowy do wykonania czynności energetycznych na rzecz użytkowników działek (prywatnie) od licznika do altanki – tel. 608 396 093.

W sprawach usunięcia awarii hydraulicznych (prywatnie) na doprowadzeniu wody od sieci głównej wodociągowej na teren działki, można kontaktować się z firmą HYDRON, tel. 505 464 355.

Działkowcy, którzy zamierzają przenieść prawo użytkowania działki (sprzedaży) na rzecz innej osoby/osób, proszeni są o kontakt z prezesem Zarządu w celu odebrania pełnej dokumentacji.                                                       

                                                                                                            Zarząd

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że od dnia 05 maja 2018 r. jest możliwość składowania odpadów grubo gabarytowych takich jak: szafki, krzesła, różne inne meble oraz wyposażenia altan, na placu przed świetlicą Ogrodu. Zbiórka będzie trwała do środy – 09 maja 2018 r. włącznie W czwartek 10 maja 2018 r. zostaną one odebrane z placu przez PGK sp. z o.o. bez kosztów z naszej strony. Jednocześnie prosimy aby nie zastawiać przejazdu po odbiór kontenera na śmieci.                                       

                                                                                                                                 ZARZĄD

Prezes i Zarząd ROD Informuje

O G Ł O S Z E NI E

 

Informujemy, że z dniem 31 maja 2018 r. zostaną definitywnie zamknięte bramy wjazdowe od ul. Zastawie i ul. Lotniczej. Prawo wjazdu będą posiadały wyłącznie osoby posiadające stałą kartę parkingową (ze względu na niepełnosprawność). W związku z tym, do dnia 29 maja 2018 r. bezwzględnie należy złożyć ksero dokumentu potwierdzające prawo do posiadanej karty parkingowej, i na tej podstawie za odpłatnością (17 zł) będą wydawane klucze do otwarcia bramy od ul. Zastawie lub od ul. Lotniczej. Każda z tych osób otrzyma decyzję Zarządu ROD o prawie do korzystania do wjazdu na teren Ogrodu z uwzględnieniem numeru działki ogrodowej. Użytkownicy działek będą mieli prawo wjazdu na teren Ogrodu z tytułu wwozu materiałów budowlanych i innych przedmiotów (o większych gabarytach) za zgodą Gospodarza Ogrodu .Zakazuje się parkowania pojazdów na alejkach (poza Alejką Różaną), które mogą utrudnić przejazd pojazdów uprzywilejowanych (karetka pogotowia, straż, policja).0 Jednocześnie informuję, że jeżeli stwierdzimy wjazd pojazdów, które nie zostały wymienione na liście osób posiadających kartę parkingową, i udzielonej zgody przez Gospodarza Ogrodu, nastąpi natychmiastowa wymiana kłódki i kluczy, a kosztami zakupu kłódki i kluczy zostanie obciążona osoba, która wjechała na teren Ogrodu w sposób nieuprawniony. Suwałki, dnia 24 maja 2018 r.

 

                                                                                         ZARZĄD ROD


O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że w dniu 5 października 2018 r. od godziny 15 do godziny 18, i w dniu 6 października od godziny 9 do godziny 13, będzie do dyspozycji działkowców rębak, i obsługa rębaka. Gałęzie o średnicy do 10 cm, w tych dniach i godzinach, będzie można osobiście przetransportować na plac wjazdowy (koło krzyża) od ul. Zastawie w celu ich likwidacji. Nadal występuje zakaz składowania gałęzi na placu przed świetlicą. Zapraszamy.

                                                                     ZARZĄD ROD

Suwałki, dnia 21 września 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że w dniu 8 października 2018 r. nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, różnego rodzaju mebli, i innego wyposażenia altan (lodówki, sprzęt radiowo-telewizyjny) i inny. Nie dotyczy to desek, podłóg. Prosimy wszystkich działkowców, którzy chcą pozbyć się starego wyposażenia altan o ich składowanie koło hydroforni (pod siatką) na placu przy świetlicy Ogrodowej Zapraszamy.

                                                                                ZARZĄD ROD

Suwałki, dnia 21 września 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że działkowcom, którzy posiadali podłączenie do sieci energetycznej, a licznik był w altanach, został odłączony dopływ prądu. Ponowne podłączenie do sieci energetycznej może nastąpić wyłącznie przez elektryka ogrodowego (tel. 608 396 093), i we własnym zakresie finansowym, z wyniesieniem licznika do skrzynki energetycznej Jednocześnie informujemy, że powyższe czynności wynikają z bezpieczeństwa wobec działkowców.

                                                                                      ZARZĄD ROD

Suwałki, dnia 22 września 2018 r.

Zarząd ROD im. M. Konopnickiej na ostatnim posiedzeniu w dniu 20,12, 2018 roku na które został zaproszony przedstawiciel Zarządu Okręgu, posumował swoją działalność i wstępnie omówił zadania stojące przed Zarządem w 2019 r. Niepokój budziły członków Zarządu zapowiedzi wzrostu cen za światło, wodę i wywóz śmieci. Na zakończenie zebrania Zarządu podzielono się opłatkiem życząc sobie by nadchodzący 2019 Rok był spokojniejszy a działkowcy bardziej zaangażowani w organizowanie i upiększanie swego ogrodu.

Z prac Komisji d/s Estetyki

 W maju 2018 roku Zarząd ROD im. Marii Konopnickiej powołał Komisje ds. Estetyki w składzie:

• Stanisław Górka przewodniczący

• Marian Wyka członek

• Danuta Kawko członek

 

Komisja dokonała lustracji oraz sposobu zagospodarowania działek i stwierdziła : 10 działek jest całkowicie nie zagospodarowanych , działki są porośnięte chwastami , rosną zaniedbane drzewa owocowe ,panuje ogólny bałagan.

W Ocenie Komisji wygląd w/w działek narusza & 67 Regulaminu Związku Działkowców . Działkowcy otrzymali pisma z terminem na uporządkowanie działek . Pięciu działkowców poinformowało pisemnie o uporządkowaniu działki.

 

2. W zakresie wyglądu alejek zgodnie z regulaminem komisja w 77 przypadkach stwierdza :

-Wystające gałęzie drzew i krzewów poza ogrodzenie na teren alejki.

-Zły stan techniczny ogrodzeń - braku kompostowników i numerów działek .

Do 77 działkowców wysłano pisma z uwagami i zaleceniami uporządkowania.

 

3.Komisja ds. estetyki będzie kontynuować przeglądy działek w 2019 roku. W pierwszej kolejności dokona oceny działek do których Komisja wniosła uwagi przy kontroli w 201.8 roku                                   

                                                                       Przewodniczący Komisji                

H A R M O N O G R A M prac porządkowych w 2019 r.

 

1. Rębak zostanie podstawiony w dniu 29 marca 2019 r. od godziny 15 00 , i w dniu 30 marca 2019 r. od godz. 8 00 do godz. 13 00 . Gałęzie należy składować na placu wjazdowym od ul. Zastawie i przed śmietnikiem od ul. Lotniczej.

2. Wodociąg Ogrodowy zostanie uruchomiony od 15 kwietnia 2019 r. Wcześniej w dniu 13- 14 kwietnia 2019 r., zostanie przeprowadzona próba wodna. Proszę o usunięcia wszelkich awarii, i do tego dnia zamknięcie zaworów. Korzystanie z wodociągu będzie możliwe do 15 października 2019 r.

3. Do 21 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzona lustracja działek przez Komisję ds. Estetyki Ogrodu. Proszę do 10 kwietnia 2019 r. o zamontowanie tabliczek z numerem działki.

4. Od 10 kwietnia 2019 r. na placach Ogrodu od ul. Zastawie i ul. Lotniczej na stałe będą postawione pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów – folia, szkło i metal. Nadal występuje zakaz wrzucania odpadów w postaci: ziemi, kamieni i części organicznych roślin do kontenera zbiorczego.

5. Zarząd ROD zobowiązuje wszystkich działkowców, aby telefonicznie zgłosili do Gospodarza Ogrodu (tel. 535 373 702) i do wiceprezesa Zarządu (tel. 504 536 922), przeprowadzenie kontroli w zakresie posiadania kompostownika. Osoby, które takiej kontroli nie zgłoszą, będą obciążone dodatkową opłatą wobec wyliczonej stawki za wywóz śmieci.

6. Zarząd ROD przypomina o obowiązku poinformowania o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania. Korespondencja wysyłana na adres, który jest w posiadaniu Zarządu i zwracana z dopiskiem adresat nieznany, będzie traktowana jako odebrana.

7. Zarząd ROD informuje wstępnie, że wszystkie opłaty związane z użytkowaniem działki za 2019 r. pozostaną na poziomie 2018 r. Będzie przeliczona na 1 m 2 użytkowanej działki.

8. Zarząd ROD informuje, że w 2019 r. planowane są – wstępnie – inwestycje w zakresie zamontowania monitoringu, poprawy ogrodzenia od ul. Zastawie (około 22 mb), poprawa ogrodzenia zewnętrznego (dotyczy działki nr 8), budowa wodociągu od działki nr 89 do skrzyżowania Alejką Tulipanowa i Alejką Bratkową (działki nr 66, 48, 17, 67). Inwestycja ta pozwoli na połączenie wszystkich części ogrodowej sieci wodociągowej w jeden obieg, i zabezpieczy w przyszłości lepsze korzystanie z wody przez działkowców posiadających swoje działki w rozwidleniu Alejek: Maciejkowej i Tulipanowej od ul. Lotniczej.

9. Zarząd podpisał porozumienia w zakresie możliwości wykonywania usług zgłaszanych indywidualnie przez działkowców: - prace energetyczne – tel. 608 396 093 - prace hydrauliczne – tel. 505 464 355 10. Opłata za podłączenie do sieci energetycznej Ogrodu wynosi – 200 zł 11.

Telefony kontaktowe z członkami Zarządu: 1) Prezes Zarządu – 530 429 418 2) Wiceprezes Zarządu – 504 536 922 3) Skarbnik – 500 623 593  4) Gospodarz Ogrodu – 535 373 702 ZARZĄD ROD Suwałki 07 marca 2019 r.P

                                              Prezes ROD

KOLEJNE WALNE ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE  2019

Tym razem nieco spokojniej przebiegło Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Po złożeniu sprawozdań i omówieniu planów  na przyszłą kadencję wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną . 

Poddane  pod głosowanie wszystkie materiały - uchwały przyjęto  większością głosów.

Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się jak wyżej ( podane są nowe składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej)

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej przy ul. Zastawie informuje, że dobiega końca realizacja zadania z zakresu wynoszenia liczników z altan do skrzynek zewnętrznych z udziałem w części uzyskanej dotacji z Urzędu Miasta Suwałki. Osoby, które dotychczas nie wykonały tego obowiązku, po dniu 30 września 2019 r. będą na stałe odłączeni od sieci energetycznej, a wszelkie koszty poniosą osobiście.

                      ZARZĄD ROD

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej przy ul. Zastawie informuje, że część działkowców nadal zalega z bieżącymi opłatami za działkę za 2019 r. Do tych osób zostały skierowane wezwania ostateczne, a które nie spełnione w kolejnym terminie, mogą skutkować dodatkowymi kosztami przewyższającymi wysokość opłat.                                       ZARZĄD ROD

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej przy ul. Zastawie informuje, o przestrzeganiu selektywnej zbiórki odpadów. W związku z tym zakazuje się wrzucania do dużych kontenerów odpadów wraz z workami z folii. Zawartość z worków foliowych należy wrzucić do kontenera, a worki foliowe do zbiornika na folię.

                               ZARZĄD ROD

Suwałki 25 września 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej przy ul. Zastawie informuje, że z dniem 15 października 2019 r. nastąpi wyłączenie wody na okres zimowy. W celu zachowania sprawności sieci wodociągowej, proszę wszystkich użytkowników działek aby od dnia 17 października 2019 r., odkręcić wewnętrzne zawory spustowe, które są zainstalowane na działkach. Termin wyłączenia wodociągu wynika z pozwolenia wodno prawnego.

                             ZARZĄD ROD

Suwałki 25 września 2019 r.


Ogłoszenia Zarządu

Skopiowane ze strony Krajowej Rady PZD

O G Ł O S Z E N I E

Dane kontaktowe do członków Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej w Suwałkach:

1. Prezes Zarządu – Andrzej Soroka tel. 531 828 760

2. I Wiceprezes Zarządu –Bernard Andruszkiewicz tel. 502 292 616

3. Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Morusiewicz tel. 504 536 922

4. Sekretarz Zarządu – Bogusław Kozicki tel. 508 473 024

5. Skarbnik Zarządu - Marcin Zakrzewski (po godz. 17) tel. 508 726 818 Gospodarz Ogrodu – Marian Wyka (działka nr 398) tel. 535 373 702

Wykonują prywatne zlecenia działkowców: Prace hydrauliczne (prywatnie wodociągowe) tel. 505 464 355 Prace energetyczne (dotyczy podłączenia prądu) tel. 608 396 093 Suwałki 01 lipca 2020 r.

                                                                                   ZARZĄD ROD

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickie informuje i przypomina, że w dniu 30 czerwca 2020 r. upłynął termin wnoszenia opłaty za działkę za 2020 r. Opłata w wysokości opłaty za 2019 r. należy wpłacić na konto   40 9359 0002 0000 1632 2003 0002 w Banku Spółdzielczym w Suwałkach. Jednocześnie informujemy, że po dniu 06 lipca 2020 r. będą wysyłane wezwania do zapłaty, które powiększą kwotę tej zapłaty. W dalszej kolejności, Zarząd może podjąć decyzję o ograniczeniu z korzystania z infrastruktury ogrodowej.

Suwałki, 01 lipca 2020 r.

                                                                                             ZARZĄD ROD

Działka nr. 312 na terenie tutejszego ROD do sprzedania  nr. telefonu 797773550