Filmuj z

MIŁOŚCIĄ

Strona powstała dla działkowców ROD im. Marii Konopnickiej . Pragnieniem naszym jest aby ta strona była trwałym łącznikiem Zarządu z działkowcami i odwrotnie. Na tej stronie dowiecie się państwo o najważniejszych sprawach dotyczących działalności Zarządu.Tutaj będziecie się mogli  dzielić swymi uwagami dotyczącymi naszego ogrodu, pochwalić się swoimi zbiorami przesyłając zdjęcie do prowadzącego stronę.

Zapraszamy do dzielenia się swymi uwagami.

Telefon  Prezesa  tel.531 828 760

Adres strony:www:pzdrodimmariikonopnickiej.com.pl

Sekretarz ROD tel. 

Adres do korespondencji z Zarządem ROD im. M.Konopnickiej 

16-400 Suwałki ul Kosciuszki 25 skrytka pocztowa 35

Adres i telefon prowadzącego stronę : Stanisław Paszkowski

728-575478 email mspasz@gmail.com

 

Zarząd

ROD im.Marii Konopnickiej

ROD .M.Konopimnicckiej

Instruktorzy ogrodowi

 

Konstantynowicz Ewa

Koloszewska Bożena 

Górka Stanisław

Ambrosiewicz Paweł

Otrzymaliśmy Pożyczkę z Krajowej Rady PZD

 

Mimo szkalujących donosów pisanych przez kilku działkowców niechętnych poczynaniom Zarządu naszego ogrodu , Krajowa Rada zaufała Zarządowi, udzielając pożyczki na dokończenie elektryfikacji naszego ROD .

 

 

 

Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców - 01.01.2017

Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z użytkownikami działek, a także - jeśli jest to możliwe - rozwiązywanie trudnych lub spornych spraw w oparciu o przepisy prawa z poszanowaniem zasad społecznych

Prezes  Zarządu informuje

28 kwietnia od  godz. 10,00 do 14,00 w świetlicy ROD  zostaną udostępnione  materiały na Walne Zebranie Działkowców, z którymi zainteresowani mogą się zapoznać.

Zarząd ROD im. Marii Konopnickiej na prośbę działkowców w celu usunięcia awarpodjął ii decyzje o wyłączenie pracy hydroforni od 9.00 11.04 do 13.00 13.04. 2017 r. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest potrzeba usunięcia awarii sieci wodociągowej na terenie działek ogrodowych.

Prezes ROD informuje !

W związku z moim pobytem w Szpitalu zastępować mnie będzie V-ce Prezes Andrzej Soroka 

 

 

Informacja na prośbę Pana Andrzeja Derlukiewicza

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Zarządu z dnia 20 maja 2017 roku Prezes Andrzej Derlukiewicz zrezygnował z pełnionych funkcji Prezesa i Członka Zarządu. Powodem rezygnacji było brak absolutorium do przedstawionego sprawozdania na Walnym Zebraniu  przy frekwencji 13% obecnych działkowców, ale także zadecydowały jego sprawy zdrowotne i rodzinne. Odchodzący Prezes przekazał telefon służbowy panu Andrzejowi Soroka do kontaktu z działkowcami. Odchodzący Prezes podziękował członkom Zarządu za krótka i owocną współprace. Poinformował również, że podjęte decyzje w ramach Zarządu z jego udziałem pozostaje w mocy do 4 maja 2017 roku. Zarząd wybrał na stanowisko Prezesa pana Sorokę Andrzeja. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem ogrodu należy kierować do pana Soroka Andrzeja.

                

  Prezes                          Andrzej Soroka    

 I szy V-ce Prezes          Bernard  Andruszkiewicz             

 II V-ce Prezes               Tadeusz Morusiewicz         

Sekretarz                       Bogusław Kozicki       

Skarbnik                        Marcin Zakrzewski

                     

 

 

 

 W nawiązaniu do wcześniejszej  informacji Pana Derlukiewicza Zarząd przedstawia uchwałę Nr 22 /2017 Zarządu ROD im. M. Konopnickiej


Informacje zamieszczono na prośbę Prezesa  Andrzeja Soroki

Bieżące ogłoszenia

 

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że na okres jesienny od dnia 15 września 2017 r. do 02 grudnia 2017 r. zostanie otwarta całodobowo bram wjazdowe od ul. Zastawie.

Natomiast brama wjazdowa od ul. Lotniczej zostanie otwarta od 15 września 2017 r. do 30 września 2017 r. ze względu na możliwość rozpoczęcia prac na alejkach.

Jednocześnie informujemy i przepraszamy użytkowników działek, że czasowo mogą być trudności z przejazdem na alejkach, na których będą prowadzone remontu studzienek spustowych na sieci wodociągowej Ogrodu.

                                                                                                      ZARZĄD

OGŁOSZENIE Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że w dniach 09 i 10 listopada 2017 roku w godz. 12 00 do 17 00 odbędzie się spis liczników z poboru energii elektrycznych znajdujących się w altanach. W przypadku niemożliwości udostępnienia liczników w tym terminie, prosimy o poinformowanie Gospodarza Ogrodu (tel. 797375422), i wskazania innego terminu na odczyt licznika.               Z A R Z Ą D

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że w dniu 24 czerwca 2017 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze przyjęło Uchwałę w sprawie nie wyłączania energii elektrycznej przez cały rok. Jednak użytkownicy działek, którzy chcą aby dostawa energii elektrycznej do ich działek została wyłączona na okres zimowy (tj. od dnia 12 listopada 2017 r.), proszeni są o złożenie podania do Zarządu. Podanie należy przekazać do Gospodarza Ogrodu – działka nr 398,. tel. 797375422

                                                                                             Zarząd

Komisja Rewizyjna

  Przewodnicząca                Paulina Cybula 

  V-ce Przewodniczący        Adam Grabowski

  Sekretarz                           Teresa Wysocka-Kluczny

                            Zawiadomienie 

 

 

Walne Zebranie  Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach podjęło następujące uchwały finansowe i przyjęło działania porządkowe:

 

1. Opłata za użytkowanie działki 62 groszy za 1 m2,

2. Opłata za korzystanie z wody – 14 zł,

3. Opłata za rozdrabnianie ściętych drzew i krzewów – 7,31 zł

4. Opłata za członkostwo w PZD – 6 zł,

5. Opłata stała energetyczna – 3,14 zł (osoby, które mają przyłącze do sieci energetycznej Ogrodowej),

6. Opłata za zużytą energię w 2017 r. Wyliczoną powyższą należność należy wpłacić na konto Ogrodu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Zarządu – tel. 513 023 317.

 

Działania porządkowe ustalone na Walnym Zebraniu:

 

1.  Od 14 maja 2018 r. wprowadza się zakaz składowania ściętych drzew i   na placu      przed świetlicą. Należy je składać na terenie własnej działki do 30 września 2018 r.

2. Wprowadzamy całkowity zakaz wrzucania do kontenerów na śmieci wszelkich            resztek roślinnych, ziemi i kamieni.

3. Wprowadzamy obowiązek posiadania kompostowników na każdej działce                    ogrodowej. Jego brak stwierdzony przez Komisję d/s estetyki może skutkować –        nawet – wypowiedzeniem prawa użytkowania działki. 

4. Do 31 maja 2018 r. i powtórnie do 23 sierpnia 2018 r. zostanie przeprowadzony          powszechny przegląd działek pod kontem ich estetyki (ze szczególnym                        zwróceniem uwagi na ogrodzenie od strony altan, oznaczenie działki numerem            porządkowym).  Stwierdzony brak numeru porządkowego w trakcie przeglądu            spowoduje ich wykonanie poprzez zlecenie, a kosztem zostanie obciążony                 działkowicz.

5. Osoby mające grupę inwalidzką – aktualną – proszone są o złożenie                           zaświadczenia do Gospodarza Ogrodu (działka nr 398), który w następstwie tego       wyda klucz do wjazdu na teren Ogrodu.

6.Wprowadza się całkowity zakaż mycia samochodów i innych pojazdów na terenie       Ogrodu. O stwierdzonych przypadkach proszę informować gospodarza Ogrodu.

 

                                                                                                    ZARZĄD ROD

O G Ł O S Z E N I E

 

W celu poprawy komunikacji pomiędzy użytkownikami działek a Zarządem, poniżej podajemy aktualne numery telefonów:

1. Prezes Zarządu - 530 429 418 

2. Wiceprezes Zarządu - 504 536 922 .

3. Skarbnik - 513 023 317 

4. Gospodarz Ogrodu - 797 375 44 

Upoważniony elektryk ogrodowy do wykonania czynności energetycznych na rzecz użytkowników działek (prywatnie) od licznika do altanki – tel. 608 396 093.

W sprawach usunięcia awarii hydraulicznych (prywatnie) na doprowadzeniu wody od sieci głównej wodociągowej na teren działki, można kontaktować się z firmą HYDRON, tel. 505 464 355.

Działkowcy, którzy zamierzają przenieść prawo użytkowania działki (sprzedaży) na rzecz innej osoby/osób, proszeni są o kontakt z prezesem Zarządu w celu odebrania pełnej dokumentacji.                                                       

                                                                                                            Zarząd

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że od dnia 05 maja 2018 r. jest możliwość składowania odpadów grubo gabarytowych takich jak: szafki, krzesła, różne inne meble oraz wyposażenia altan, na placu przed świetlicą Ogrodu. Zbiórka będzie trwała do środy – 09 maja 2018 r. włącznie W czwartek 10 maja 2018 r. zostaną one odebrane z placu przez PGK sp. z o.o. bez kosztów z naszej strony. Jednocześnie prosimy aby nie zastawiać przejazdu po odbiór kontenera na śmieci.                                       

                                                                                                                                 ZARZĄD

Prezes i Zarząd ROD Informuje

O G Ł O S Z E NI E

 

Informujemy, że z dniem 31 maja 2018 r. zostaną definitywnie zamknięte bramy wjazdowe od ul. Zastawie i ul. Lotniczej. Prawo wjazdu będą posiadały wyłącznie osoby posiadające stałą kartę parkingową (ze względu na niepełnosprawność). W związku z tym, do dnia 29 maja 2018 r. bezwzględnie należy złożyć ksero dokumentu potwierdzające prawo do posiadanej karty parkingowej, i na tej podstawie za odpłatnością (17 zł) będą wydawane klucze do otwarcia bramy od ul. Zastawie lub od ul. Lotniczej. Każda z tych osób otrzyma decyzję Zarządu ROD o prawie do korzystania do wjazdu na teren Ogrodu z uwzględnieniem numeru działki ogrodowej. Użytkownicy działek będą mieli prawo wjazdu na teren Ogrodu z tytułu wwozu materiałów budowlanych i innych przedmiotów (o większych gabarytach) za zgodą Gospodarza Ogrodu .Zakazuje się parkowania pojazdów na alejkach (poza Alejką Różaną), które mogą utrudnić przejazd pojazdów uprzywilejowanych (karetka pogotowia, straż, policja).0 Jednocześnie informuję, że jeżeli stwierdzimy wjazd pojazdów, które nie zostały wymienione na liście osób posiadających kartę parkingową, i udzielonej zgody przez Gospodarza Ogrodu, nastąpi natychmiastowa wymiana kłódki i kluczy, a kosztami zakupu kłódki i kluczy zostanie obciążona osoba, która wjechała na teren Ogrodu w sposób nieuprawniony. Suwałki, dnia 24 maja 2018 r.

 

                                                                                         ZARZĄD ROD


O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że w dniu 8 października 2018 r. nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, różnego rodzaju mebli, i innego wyposażenia altan (lodówki, sprzęt radiowo-telewizyjny) i inny. Nie dotyczy to desek, podłóg. Prosimy wszystkich działkowców, którzy chcą pozbyć się starego wyposażenia altan o ich składowanie koło hydroforni (pod siatką) na placu przy świetlicy Ogrodowej Zapraszamy.

                                                                                ZARZĄD ROD

Suwałki, dnia 21 września 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że działkowcom, którzy posiadali podłączenie do sieci energetycznej, a licznik był w altanach, został odłączony dopływ prądu. Ponowne podłączenie do sieci energetycznej może nastąpić wyłącznie przez elektryka ogrodowego (tel. 608 396 093), i we własnym zakresie finansowym, z wyniesieniem licznika do skrzynki energetycznej Jednocześnie informujemy, że powyższe czynności wynikają z bezpieczeństwa wobec działkowców.

                                                                                      ZARZĄD ROD

Suwałki, dnia 22 września 2018 r.

Zarząd ROD im. M. Konopnickiej na ostatnim posiedzeniu w dniu 20,12, 2018 roku na które został zaproszony przedstawiciel Zarządu Okręgu, posumował swoją działalność i wstępnie omówił zadania stojące przed Zarządem w 2019 r. Niepokój budziły członków Zarządu zapowiedzi wzrostu cen za światło, wodę i wywóz śmieci. Na zakończenie zebrania Zarządu podzielono się opłatkiem życząc sobie by nadchodzący 2019 Rok był spokojniejszy a działkowcy bardziej zaangażowani w organizowanie i upiększanie swego ogrodu.

Z prac Komisji d/s Estetyki

 W maju 2018 roku Zarząd ROD im. Marii Konopnickiej powołał Komisje ds. Estetyki w składzie:

• Stanisław Górka przewodniczący

• Marian Wyka członek

• Danuta Kawko członek

 

Komisja dokonała lustracji oraz sposobu zagospodarowania działek i stwierdziła : 10 działek jest całkowicie nie zagospodarowanych , działki są porośnięte chwastami , rosną zaniedbane drzewa owocowe ,panuje ogólny bałagan.

W Ocenie Komisji wygląd w/w działek narusza & 67 Regulaminu Związku Działkowców . Działkowcy otrzymali pisma z terminem na uporządkowanie działek . Pięciu działkowców poinformowało pisemnie o uporządkowaniu działki.

 

2. W zakresie wyglądu alejek zgodnie z regulaminem komisja w 77 przypadkach stwierdza :

-Wystające gałęzie drzew i krzewów poza ogrodzenie na teren alejki.

-Zły stan techniczny ogrodzeń - braku kompostowników i numerów działek .

Do 77 działkowców wysłano pisma z uwagami i zaleceniami uporządkowania.

 

3.Komisja ds. estetyki będzie kontynuować przeglądy działek w 2019 roku. W pierwszej kolejności dokona oceny działek do których Komisja wniosła uwagi przy kontroli w 201.8 roku                                   

                                                                       Przewodniczący Komisji                

H A R M O N O G R A M prac porządkowych w 2019 r.

 

1. Rębak zostanie podstawiony w dniu 29 marca 2019 r. od godziny 15 00 , i w dniu 30 marca 2019 r. od godz. 8 00 do godz. 13 00 . Gałęzie należy składować na placu wjazdowym od ul. Zastawie i przed śmietnikiem od ul. Lotniczej.

2. Wodociąg Ogrodowy zostanie uruchomiony od 15 kwietnia 2019 r. Wcześniej w dniu 13- 14 kwietnia 2019 r., zostanie przeprowadzona próba wodna. Proszę o usunięcia wszelkich awarii, i do tego dnia zamknięcie zaworów. Korzystanie z wodociągu będzie możliwe do 15 października 2019 r.

3. Do 21 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzona lustracja działek przez Komisję ds. Estetyki Ogrodu. Proszę do 10 kwietnia 2019 r. o zamontowanie tabliczek z numerem działki.

4. Od 10 kwietnia 2019 r. na placach Ogrodu od ul. Zastawie i ul. Lotniczej na stałe będą postawione pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów – folia, szkło i metal. Nadal występuje zakaz wrzucania odpadów w postaci: ziemi, kamieni i części organicznych roślin do kontenera zbiorczego.

5. Zarząd ROD zobowiązuje wszystkich działkowców, aby telefonicznie zgłosili do Gospodarza Ogrodu (tel. 535 373 702) i do wiceprezesa Zarządu (tel. 504 536 922), przeprowadzenie kontroli w zakresie posiadania kompostownika. Osoby, które takiej kontroli nie zgłoszą, będą obciążone dodatkową opłatą wobec wyliczonej stawki za wywóz śmieci.

6. Zarząd ROD przypomina o obowiązku poinformowania o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania. Korespondencja wysyłana na adres, który jest w posiadaniu Zarządu i zwracana z dopiskiem adresat nieznany, będzie traktowana jako odebrana.

7. Zarząd ROD informuje wstępnie, że wszystkie opłaty związane z użytkowaniem działki za 2019 r. pozostaną na poziomie 2018 r. Będzie przeliczona na 1 m 2 użytkowanej działki.

8. Zarząd ROD informuje, że w 2019 r. planowane są – wstępnie – inwestycje w zakresie zamontowania monitoringu, poprawy ogrodzenia od ul. Zastawie (około 22 mb), poprawa ogrodzenia zewnętrznego (dotyczy działki nr 8), budowa wodociągu od działki nr 89 do skrzyżowania Alejką Tulipanowa i Alejką Bratkową (działki nr 66, 48, 17, 67). Inwestycja ta pozwoli na połączenie wszystkich części ogrodowej sieci wodociągowej w jeden obieg, i zabezpieczy w przyszłości lepsze korzystanie z wody przez działkowców posiadających swoje działki w rozwidleniu Alejek: Maciejkowej i Tulipanowej od ul. Lotniczej.

9. Zarząd podpisał porozumienia w zakresie możliwości wykonywania usług zgłaszanych indywidualnie przez działkowców: - prace energetyczne – tel. 608 396 093 - prace hydrauliczne – tel. 505 464 355 10. Opłata za podłączenie do sieci energetycznej Ogrodu wynosi – 200 zł 11.

Telefony kontaktowe z członkami Zarządu: 1) Prezes Zarządu – 530 429 418 2) Wiceprezes Zarządu – 504 536 922 3) Skarbnik – 500 623 593  4) Gospodarz Ogrodu – 535 373 702 ZARZĄD ROD Suwałki 07 marca 2019 r.P

                                              Prezes ROD

KOLEJNE WALNE ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE  2019

Tym razem nieco spokojniej przebiegło Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Po złożeniu sprawozdań i omówieniu planów  na przyszłą kadencję wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną . 

Poddane  pod głosowanie wszystkie materiały - uchwały przyjęto  większością głosów.

Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się jak wyżej ( podane są nowe składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej)

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej przy ul. Zastawie informuje, że dobiega końca realizacja zadania z zakresu wynoszenia liczników z altan do skrzynek zewnętrznych z udziałem w części uzyskanej dotacji z Urzędu Miasta Suwałki. Osoby, które dotychczas nie wykonały tego obowiązku, po dniu 30 września 2019 r. będą na stałe odłączeni od sieci energetycznej, a wszelkie koszty poniosą osobiście.

                      ZARZĄD ROD

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej przy ul. Zastawie informuje, że część działkowców nadal zalega z bieżącymi opłatami za działkę za 2019 r. Do tych osób zostały skierowane wezwania ostateczne, a które nie spełnione w kolejnym terminie, mogą skutkować dodatkowymi kosztami przewyższającymi wysokość opłat.                                       ZARZĄD ROD

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej przy ul. Zastawie informuje, o przestrzeganiu selektywnej zbiórki odpadów. W związku z tym zakazuje się wrzucania do dużych kontenerów odpadów wraz z workami z folii. Zawartość z worków foliowych należy wrzucić do kontenera, a worki foliowe do zbiornika na folię.

                               ZARZĄD ROD

Suwałki 25 września 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej przy ul. Zastawie informuje, że z dniem 15 października 2019 r. nastąpi wyłączenie wody na okres zimowy. W celu zachowania sprawności sieci wodociągowej, proszę wszystkich użytkowników działek aby od dnia 17 października 2019 r., odkręcić wewnętrzne zawory spustowe, które są zainstalowane na działkach. Termin wyłączenia wodociągu wynika z pozwolenia wodno prawnego.

                             ZARZĄD ROD

Suwałki 25 września 2019 r.

Skopiowane ze strony Krajowej Rady PZD

O G Ł O S Z E N I E

Dane kontaktowe do członków Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej w Suwałkach:

1. Prezes Zarządu – Andrzej Soroka tel. 531 828 760

2. I Wiceprezes Zarządu –Bernard Andruszkiewicz tel. 502 292 616

3. Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Morusiewicz tel. 504 536 922

4. Sekretarz Zarządu – Bogusław Kozicki tel. 508 473 024

5. Skarbnik Zarządu - Marcin Zakrzewski (po godz. 17) tel. 508 726 818 

Wykonują prywatne zlecenia działkowców: Prace hydrauliczne (prywatnie wodociągowe) tel. 505 464 355 Prace energetyczne (dotyczy podłączenia prądu) tel. 608 396 093

Suwałki 01 lipca 2020 r.

                                                                                   ZARZĄDROD

 

 

Sprawozdanie Zarządu ROD im. Marii Konopnickiej z wykonania zadań merytorycznych (inwestycyjnych) w 2019 r.

 Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej wybrany w 2019 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, wykonywał powierzone zadania w 5. osobowym składzie. Nie nastąpiły żadne zmiany w składzie wybranego Zarządu i na jego funkcjach. Zarząd składający aktualnie sprawozdanie, w niezmienionym stanie osobowym działa od 12 maja 2019 r. Wykonanie zadań finansowych w 2019 było zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatkowym, przedstawia się w następujący sposób: Przychody za 2019 r. – ogółem: 93.071,71 zł dotyczy samych opłat ogrodowych działkowców. A dodatkowo  : a) dotacja z Urzędu Miasta Suwałki: 14.224,41 zł, b)   inne opłaty: bieżące 2.550 zł, zaległe – 2572,72 zł. Koszty działalności za 2019 r.: a) koszty działania aktywu – 10.426,96 zł, b) koszty administracji ogólnej: - zużycie materiałów i energii – 12.451,56 zł, - usługi obce – 33.779,97 zł, - podatki i opłaty – 11.944,92 zł, - wynagrodzenia - 17.500,00 zł, - ubezpieczenia społeczne - 1.753,56 zł, - pozostałe koszty – 504,97 zł. Nadwyżka ogółem – 7.187,79 zł. Zadania inwestycyjne: Zarząd podobnie jak w latach poprzednich skupił się na zadaniach infrastrukturalnych, które miały na uwadze zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników działek, takich jak: 1. Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie ROD od strony ul. Lotniczej, ul. Zastawie i z podglądem na miejsce składowania odpadów komunalnych i innych materiałów odpadowych. Wartość inwestycji – 8.616 ,46 zł (projekt wartości 2.200 zł wykonał nieodpłatnie wykonawca). 2. Wykonanie i modernizacja złączy pomiarowych z wyniesieniem ich do skrzynek na alejkach ROD. Skrzynki energetyczne 9 szt., liczniki pomiarowe 18 szt. Po raz pierwszy Zarząd zdecydował, że wszystkie elementy energetyczne w skrzynkach, będą kosztami Ogrodu (dot. to też liczników energetycznych). Z kolei na Al. Tulipanowej wymieniono 1 skrzynkę energetyczną i 6 szt. liczników energetycznych. Wartość inwestycji: 8.690,70 zł 3. Wymiana i modernizacja części ogrodzenia od ul. Lotniczej i ul. Zastawie (wzdłuż działki nr 8, i wzdłuż działki nr 402) na długości 60 mb. Od. Ul. Lotniczej związane to było z zakurzeniem działek przez transport żwiru z pobliskiej żwirowni. Natomiast od ul. Zastawie dotyczyło podniesienia ogrodzenia (o 1 m) w związku z tym, że nastąpiło podniesienie powierzchni nowo wybudowanej ulicy Zastawie na szerokości ROD. Wartość inwestycji: 15.290,89 zł. Wydatki związane były między innymi z usuwaniem licznych awarii energetycznych, i związanych z prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej. Najwięcej problemów stanowiła gospodarka odpadami. Pomimo zakupu pojemników do selektywnej segregacji odpadów, folia, meta, szkło, nadal zdarzały się liczne przypadku, że te odpady trafiały do kontenera ze śmieciami zmieszanymi, co potęgowało 4-ro krotne koszty wywozu. Z tego tytułu ponoszone były dodatkowe nadmierne koszty. Ponadto odpady komunalne, resztki roślinne, wykopane krzewy i ścięte drzewa składowane były poza ogrodzeniem Ogrodu, co powodowało bardzo częste interwencje Straży Miejskiej. Do stałej obsługi zostały wytypowane firmy, które z Zarządem współpracują od wielu lat. Z ich usług mogły korzystać bezpośrednio działkowcy. Działania z zakresu estetyki ogrodu. Podobnie jak w latach poprzednich funkcjonowała Komisja ds. Estetyki Ogrodu. Jej zadaniem było monitorowanie na bieżąco wszelkich zaniedbań w prowadzeniu działki ogrodowej. Przeprowadzono 3 kontrole wszystkich działek. Użytkownicy działek, na terenie których stwierdzono zaniedbania byli wzywani do ich natychmiastowego usunięcia. Takie postępowanie Zarządu spowodowało między innymi, że kilka działek zmieniło dotychczasowego użytkownika. Jako przykład można wskazać działki nr 362 i 403. Działki te pod nadzorem innego użytkownika, można obecnie, do jednych z najładniejszych na terenie Ogrodu. Zarząd nadal stwierdza, że niektórzy użytkownicy działek lekceważą wezwania porządkowe. Nie odbierają przesyłek. A jak odbierają nie dają znaku „życia”. Gospodarka finansowa Po raz pierwszy Zarząd doprowadził do sytuacji, że opłaty za użytkowanie działek w całości zostały opłacone w roku kalendarzowym. Spowodowane to było stałym monitorowaniem działkowców, którzy zalegali z tymi opłatami. Działalność statutowa. Zarząd odbył 12 posiedzeń, i przyjął 72 Uchwały, w tym 25 dotyczyło zmiany użytkowania działki. Spada ilość osób, które podpisują deklaracje członkowskie Polskiego Związku Działkowców z 596 do 578 w 2019 r. Osoby te wskazują, że do posiadania działki nie są zainteresowani posiadaniem członkostwa. zadaniowo-finansowe na 2020 r. Przychody ogółem na 2020 r. przyjęto zgodnie z zaleceniami Rady Krajowej (bez odbycia, ale z możliwością przesunięcia Walnego Zebrania Sprawozdawczego na poziomie 2019 r. Natomiast Prezydent Miasta Suwałk nie przydzielił planowanej kwoty dotacji (20.000 zł) ze względu na pandemię, i brak środków finansowych. Zadania konieczne- inwestycyjne musiały zostać zrealizowane ze środków finansowych-własnych. Plan inwestycji: 1) modernizacja sieci wodociągowej (wymiana pompy i przyłączy wodociągowych), 2) modernizacja sieci energetycznej (wymiana skrzynki na 10 liczników i instalacja tych liczników), 3) przedłużenie sieci energetycznej wraz z posadowieniem skrzynki energetycznej na długości ok. 50 mb (od działki nr 28 do bramy wjazdowej od ul. Lotniczej), 4) wykonanie ogólnych kompostowników ogrodowych, miejsc na składowanie gałęzi oraz na odpady wielkogabarytowe od ul. Lotniczej i od ul. Zastawie. 5) wykonanie projektu Strefy ruchu na terenie ogrodu, zatwierdzenie przez KM Policji w Suwałkach i posadowienie znaków zgodnie z projektem (poprawa bezpieczeństwa na terenie Ogrodu), Plan pracy Zarządu: 1) dalsze działanie w kierunku poprawy estetyki ogrodu, przeglądy działek (zadanie dla Komisji ds. Estetyki Ogrodu), 2) poprawa gospodarki odpadami, 3) dalsze poprawa stanu infrastruktury podziemnej ogólno ogrodowej w zakresie sieci wodociągowej i sieci energetycznej, 4) weryfikacja dokumentów od strony prawnej w zakresie przenoszenia prawa użytkowania działki, 5) bieżąca weryfikacja danych adresowych użytkowników działek, 6) pomoc działkowcom odnośnie regulacji stanu prawnego posiadania działki. Zarząd odstąpił w 2020 r., od udziału w organizowanych konkursach przez inne podmioty z zewnątrz, jak również od organizacji dnia działkowca. Ze względu na nieplanowane wydatki finansowe związane z gospodarką odpadami, Zarząd podjął działania w celu zwołania Komisarycznego Walnego Zebrania. Pomimo podobnego rozmiaru inwestycji jak w 2020 r.– tzw. koniecznych – nie otrzymał planowanej dotacji z Urzędu Miejskiego w wysokości 20.000 zł, ze względu na występującą pandemię.

                                                                                                                Zarząd ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

 

                                                         

Drugi ROD w Rejonie Suwalskim zakończył Komisaryczne Walne Zebranie , to ROD 
im. Marii Konopnickiej.

Tradycyjnie Walne Zebranie otworzył Prezes ROD Pan Andrzej Soroka . Na wstępie wyjaśnił zasady  umożliwiające zwołanie Komisarycznego Walnego Zebrania, następnie zaproponował wybór przewodniczącego Zebrania podając kandydaturę Pana Bogusława Kozickiego. Zebrani jednogłośnie zaaprobowali podaną kandydaturę. Walne Zebranie przebiegło zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W dyskusji poruszono istotne problemy dla ROD, między innymi sprawę sanitariatów , remontu obecnej siedziby Zarządu i świetlicy,   oraz  drogi dojazdowej od ul. Lotniczej. Walne Zebranie podjęło uchwały dotyczące dalszej działalności ROD.

 

 

 

 

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że w dniu 07 października 2020 r., na podstawie Uchwały Nr 89/20 Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku, z dnia 26 sierpnia 2020 r., w związku z wnioskiem Zarządu ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach opartego o Uchwałę Nr 51/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., zostało przeprowadzone Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie to, ze względu na występującą pandemię (covid-19), mogło odbyć się z ograniczeniem ilości uczestników – członków PZD Ogrodu. Z tego też względu do udziału w tym Zabraniu wskazano 21 osób (podobnie jak inne Ogrody na terenie miasta Suwałk), bo na tyle pozwalała powierzchnia własnej świetlicy. Odbycie Komisarycznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego było w zastępstwie Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które nie tylko przyjęło stosowne Uchwały z działalności Zarządu ROD za 2019 r., ale było podstawą przyjęcia stosownych uchwał na 2020 r. Przedmiotem Uchwał były wytyczne przekazane Działkowcom w naszym piśmie z dnia 25 marca 2020 r., gdzie wskazaliśmy na postępowanie w czasie pandemii covid-19, ale też informowaliśmy, że – tymczasowo – Zarząd będzie działał do 31 lipca 2020 r., w oparciu o budżet na poziomie 2019 r., do czasu możliwości zwołania Walnego Zebrania członków PZD. Takie warunki nie wystąpiły. Wręcz przeciwnie. Były kolejne ograniczenia i zaostrzenia postępowania w czasie zwoływania wszelkich zebrań. Ze względu na to, że zaplanowane inwestycje – konieczne – niezbędne do funkcjonowania Ogrodu, takie jak: modernizacja sieci wodociągowej, dalsza modernizacja sieci energetycznej, przygotowanie miejsc na składowanie gałęzi i wielkich gabarytów (meblowych) bez możliwości otrzymania planowanej dotacji w wysokości 20.000 zł od Prezydenta Miasta Suwałki (w 50 % wobec planowanych inwestycji) zmusiły Zarząd ROD do tego, aby inwestycje zaplanowane tzw. niezbędne dla Ogrodu, pokryć z własnych środków (wpłat działkowców), które z kolei wpłynęły negatywnie na ogólne przychody innych zadań. Z tego też względu zaszła potrzeba aby Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawczego przyjęło stosowne Uchwały w sprawie zmiany wysokości przychodów finansowych Ogrodu w zastępstwie planowanej dotacji z Urzędu Miasta Suwałki (20.000 zł). Jedna z podjętych Uchwał dotyczy podwyższenia stawki opłaty posiadanej działki, o 0,16 zł za 1 m2 Inna Uchwała podwyższa stałą opłatę energetyczną o 4 zł za rok, a dotyczy utrzymania sieci energetycznej (m. in. Strat energii) i bieżących napraw (uszkodzenia lub wręcz niszczenia skrzynek energetycznych). Na marginesie, Zarząd przypomina, że tylko pozimowa segregacja gałęzi, folii, betonów, szkła i innych odpadów komunalnych od ul. Lotniczej kosztowała, wraz z ich utylizacją, około 8.000 zł. Tyle co 50 % wszystkich opłat rocznych za wywóz kontenerów śmieciowych i pojemników na selektywną zbiórkę (szkło, metal, folia). Proszę wziąć i to pod uwagę, że działkowcy obecnie masowo, wszelkie odpady zielone składują już (prawie wyłącznie) w kompostownikach ogólno ogrodowych, zamiast w kompostownikach własnych na działce. A to pociąga dodatkowe koszty. Wpłat wskazanych na blankiecie należy dokonać do 31 października 2020 r. z adnotacją wpłata uzupełniająca za 2020 r., działka nr ……. „.                                           Zarząd ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

 Działkowcy ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - wszyscy –

Suwałki 24,03,2021                                                                                  Zarząd ROD 

                                                                                                            im. M. Konopnickiej

Suwałki 8 maj 2021r.                                                                                           Zarząd ROD

Działka do sprzedania !

Dzialka nr 188 do sprzedania. Tel. 87 5630209, kom. 513 453 871

Zarząd ROD im M. Konopnickiej w Suwałkach informuje działkowców ROD będcymi członkami PZD iż Walne Zebranie odbędzie się 31,08,2021 godz.16,30 (Wtorek) pierwszy termin 17,oo drugi termin. Jednocześnie informuje się , że Walne Zebranie odbędzie się na wolnym powietrzu przy świetlicy ROD , w wypadku deszczu zebranie zostanie odwołane.

 Walne Zebranie 31.08.2021r.

W oczekiwaniu na II termin

Podczas zebrania

Walne Zebranie ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach otworzył Prezes ROD Pan Andrzej Soroka . Poinformował zebranych, ze zebranie odbywa się w II terminie i podjęte decyzje przez Walne Zebranie mają moc prawną. Następnie na przewodniczącego obrad zaproponował Pana Bogusława Kozickiego, podając jednocześnie swą propozycję pod głosowanie .

Zebrani zaakceptowali propozycję Prezesa. 

Wybrany przewodniczący poddał pod głosowanie Regulamin  i porządek obrad. Zebrani zaakceptowali większością głosów podane propozycje . 

Dalej zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad .

Zebrani przyjęli zaproponowane uchwały większością głosów.

Po burzliwej dyskusji odpowiedzi na pytania udzielił Prezes ROD Pan Andrzej Soroka . 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że z dniem 19 października 2021 r., zostanie zamknięta sieć wodociągowa. W związku z tym, należy pootwierać zawory spustowe do wody na terenie swojej działki na okres zimowy. Od tego dnia nie będzie można również korzystać z toalet przy świetlicy. Przy tym informujemy, że bramy wjazdowe – na stałe zostaną zamknięte od dnia 28 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. (ten okres może być skrócony, jeżeli warunki wiosenne będą sprzyjały pracy na działce). Suwałki 11.10.2021 r.                                                                                                                                                                                                                    Z A R Z Ą D ROD

Uwaga 

Sprzedam działkę numer  299 z altanką w Ogrodzie Działkowym            im. M. Konopnickiej w Suwałkach 

telefon 662 918 781 cena przystępna

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że:

1. W dniu 31 marca 2022 r. zostanie otwarta brama wjazdowa na teren Ogrodu wyłącznie od ulicy Zastawie. Ponowne zamknięcie bramy wjazdowej nastąpi w dniu 04 maja 2022r

2. 07 kwietnia 2022 r. zostaną przeprowadzone próby wodne sieci wodociągowej. W związku z tym do dnia 5 kwietnia 2022 r. należy pozamykać wszystkie zawory instalacji wodnej na terenie działki

3. Przypominamy o obowiązku segregacji śmieci. Plastyk należy składować razem z folią. Suwałki 13 marca 2022 r.

Suwałki 20 marca 2022r.                         ZARZĄD ROD 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że:

1. W dniu 11 i 12 kwietnia 2022 r. nastąpi wywóz wielkich gababrytów takich jak: meble, sprzęt agd itp.

2. W przypadku składowania lodówek należy dokonać jej „rozbrojenia” z aparatury mrożącej. Powyższy sprzęt można składować nie wcześniej jak od 7 kwietnia 2022 r. do 10 kwietnia 2022 r.

Suwałki 20 marca 2022 r.                        ZARZĄD ROD 

Konferencja Delegatów ROD im Marii Konopnickiej w Suwałkach

 

 

 

W dniu 9,04,2022 roku odbyła się Konferencja Delegatów w naszym ogrodzie.

Po wstępnych czynnościach przewidzianych porządkiem obrad i Regulaminem obrad Komisja mandatowa obwieściła prawomocność obrad. Frekwencja wynosi 32 delegatów na 41 delegatów wybranych w sektorach co stanowi 78,4% .

Sprawozdania finansowo merytoryczne przyjęto jednogłośnie. Należy przypomnieć, że kolejny 2022 r. będzie rekordowym pod względem wydatków na inwestycje infrastrukturalne sięgające około 100 tys. zł. Aż 35.000 zł przekaże Prezydent Suwałk.

Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i przedstawieniu planów na 2022 rok odbyła się dyskusja .

Głównym nurtem dyskusji był wjazd na teren ROD. W świetle dyskusji dobrze będzie przypomnieć działkowcom , że ogólnie obowiązującą zasadą jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu wynikający z treści $68 pkt 6i7 rególaminu ROD. Wyjątki od zakazu wjazdu może podjąć Walne Zebranie .

Następnie podjęto uchwały zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady PZD. Na tym obrady zakończono.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że w każdy piątek tygodnia wyłącznie brama wjazdowa od ulicy Zastawie jest otwarta od godz. 9.00 do godziny 20.00 Prosimy wszystkich działkowców o korzystanie w tym dniu z tej dostępności w celu przewozu towarów. Natomiast nie ma wjazdu przez bramę od ul. Lotniczej.

Suwałki 30 czerwca 2022 r .                                                                                                                                                                                                                              ZARZĄD ROD

O G Ł O S Z E N I E

 Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje o obowiązku przekazania aktualnej powierzchni altanki (po obrysie zewnętrznym). Informację należy przekazać „sms” na numer telefonu 531 828 760 do dnia 31 lipca 2022 r. Suwałki 30 czerwca 2022 r.

                                                         ZARZĄD ROD